AKCIA
Pri úhrade objednávky na bankový účet poskytujeme zákazníkom zľavu - 5%.
Zľavu si vypočítajte (napr.: 249-5%=236,55 Euro) a na účet už poukážte čiastku po zľave. Do poznámky prosím nezabudnite uviesť číslo Vašej objednávky.
 

OZNÁMENIE.

Vážení priatelia. Od roku 2013 dlhodobo žijem vo Veľkej Británii, kde rovnako predávam tieto produkty a mám aj zriadený hlavný sklad. Doteraz som väčšinu produktov po prijatí objednávok preposielal z tohto skladu. Od začiatku roka 2021 sa mi situácia výrazne skomplikovali tvrdým brexitom a nutnosťou každnú jednu objednávku preposielať cestou colnice. Po vyskúšaní sme zistili, že je to neskutnočne zdlhavé a nákladné. V súčasnej dobe hľadám čo najlepšie riešenie tejto situácie. Preto je možné, že až do vyriešenia tohto problému nebudem schopný vykryť všetky vaše objednávky. Ďakujem za pochopenie.

KONTAKT-BOX

GOLDEN WAY s.r.o.
04418 Kalša 128/1p.
Košice-okolie, Slovensko
tel: +421 918632397 - mobil SK
napíšte nám

OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky firmy GOLDEN WAY s.r.o.

Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou GOLDEN WAY s.r.o., IČO 46 132 538, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel Sro číslo vložky 27505/V, so sídlom 044 18 Kalša č.128/1p., okres Košice-okolie, Slovenská republika (ďalej len „Predávajúci“)

A

Každou osobou (fyzickou, alebo právnickou, ďalej len „Kupujúci“), ktorá je Kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke www.goldenway.sk.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, zák. č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, zák. č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode, zák. č. 250/2007 Zb., O ochrane spotrebiteľa, Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom firmy GOLDEN WAY s.r.o.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na internetovej stránke www.goldenway.sk uzavretá podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok o „Záruke na tovar“ a „Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy“, ale zodpovednosť za chyby tovaru sa v tomto prípade riešia podľa §-u 422 Obchodného zákonníka.

Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára (ďalej „Objednávka“) uvedeného Predávajúcim na internetovej stránke www.goldenway.sk. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje, ktoré sú uvedené v objednávke (napr. dodaciu a fakturačnú adresu, telefonický a emailový kontakt, názov objednávaného tovaru, množstvo atď.).

Pred odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla „späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom „Odoslať objednávku“.  Predávajúci potvrdí objednávku tovaru zaslaním akceptačného emailu kupujúcemu.

Kúpna zmluva je záväzná a právoplatná od momentu poukázania kúpnej ceny tovaru Kupujúcim na bankový účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu objednávky, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, obrázku alebo popisu tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. O zrušení objednávky alebo odstúpení od kúpnej zmluvy z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný emailom, alebo telefonicky.

Cena tovaru a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je cena, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúcim. Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom platobnej karty
  • využitím platobného systému Paypal - systém automaticky ponúka zaregistrovanie nového zákazníka.
  • prostredníctvom internet bankingu. Po zaslaní objednávky systém automaticky vygeneruje potvrdenie objednávky s číslom bankového účtu predávajúceho
  • prostredníctvom dobierky

V prípade, že Predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie objednaného tovaru z akéhokoľvek dôvodu, bez omeškania o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho emailom, alebo telefonicky a Kupujúcemu bude vrátená kúpna cena v plnej výške prevodom na účet Kupujúceho najneskoršie do 5 dní.

Dodacia lehota a podmienky dodania tovaru

Dodacia lehota závisí od aktuálnych skladových zásob a prípadnej špeciálnej požiadavky zákazníka. Lehota dodania je od nasledujúceho pracovného dňa do 30 kalendárnych dní. Dodacia lehota  začína plynúť od chvíle platnosti kúpnej zmluvy. O bližšom predpokladanom termíne a spôsobe dodania bude Kupujúci informovaný v zaslanom akceptačnom emailu.

Tovar je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty a to cestou 1. triedy, alebo Poštovým kuriérom.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať počet balíkov a neporušenosť obalu. V prípade zistenia porušenia ochrannej pásky na obale, alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke.

 

Záruka na tovar a Reklamačný poriadok

Firma GOLDEN WAY s.r.o. prehlasuje, že každý produkt ktorý je predávaný prostredníctvom internetového portálu www.goldenway.sk je pred odoslaním Kupujúcemu podrobený vizuálnej kontrole kvality.

Firma GOLDEN WAY s.r.o. poskytuje na tovar, ktorý je predávaný prostredníctvom internetového portálu www.goldenway.sk zákonnú 24 mesačnú záručnú lehotu, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Poskytovaná záruka sa vzťahuje na výrobné chyby tovaru, alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodborným, alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, živelnými pohromami ako napr. úder blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napr. prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

V prípade reklamácie tovaru zašle Kupujúci reklamovaný tovar v riadne zabezpečenom obale na svoje náklady na adresu firmy GOLDEN WAY s.r.o. :

 
Kalša č. 128/1p.
Košice-okolie
044 18
Slovenská republika

Pri uznaní reklamácie budú náklady na poštovné Kupujúcemu vrátené na jeho bankový účet.

K reklamovanému tovaru priloží Kupujúci čitateľný originál alebo kópiu faktúry a podrobný popis chyby. Pokiaľ sa chyba neprejavuje trvalo, je potrebné presne uviesť okolnosti pri ktorých sa chyba prejavuje. Reklamovaný tovar je potrebné vrátiť v originálnom obale kompletne s celým príslušenstvom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §-u 12 Zák. č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má Kupujúci právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné aby zakúpený tovar a oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu na jeho náklady vrátený späť.

Vzhľadom k špecifickému charakteru určitých produktov si firma Golden Way s.r.o. vyhradzuje právo zaradiť tieto produkty do kategórie na ktoré sa v zmysle §-u 12 odst. 5 písm. c zák. č. 108/2000 Z.z. nevzťahuje ustanovenie §-u 120 zák. č. 108/2000 Z.z.  o vrátení tovaru bez udania dôvodu. O zaradení produktu do tejto kategórie je Kupujúci informovaný v popise kategórie produktu ako aj v popise produktu. Objednávka na tento tovar bude akceptovaná až po vyjadrení súhlasu s týmto právnym stanoviskom.

V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia, v originálnom obale s kompletným príslušenstvom.

Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy prevodom na bankový účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar, alebo obal tovaru akokoľvek poškodený, alebo opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúknutia služieb a produktov Predávajúceho. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na emailovú, alebo poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle §-u 7 ods. 2 Zák. č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje archivovať kúpnu zmluvu v elektronickej forme maximálne po dobu 5 rokov. Takto archivovaná kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky.

GOLDEN WAY s.r.o.

 

 

 

N2UyM